POSTBUS 19365|2500 CJ DEN HAAG |INFO@STHTX.NL

Reglementen

- HTx reglement
In het HTx reglement komt onder andere terug wie STH is, wat HTx is, uit welke onderdelen HTx bestaat en de inhoud van het Normen- en waarden protocol HTx. Ook afspraken rondom het toetsen en het doen van cursussen zijn in het reglement opgenomen, het inschrijven op de site, het doen van proeftoetsen en het aanvragen van het HTx certificaat. Net zoals verwijzingen naar bijbehorende andere HTx reglementen waarin regels rondom het doen van de toetsen zelf zijn opgenomen en de wijze van indienen van een bezwaar of geschil. Maar ook welke maatregelen het bestuur van STH kan nemen als een chauffeur zich niet houdt aan de HTx reglementen.
Download hier het HTx Reglement.

- HTx examenreglement en Eindtermen
In dit reglement komt terug welke specifieke afspraken en regels gelden rondom het doen van de mondelinge en schriftelijke HTx toetsen. Ook de eindtermen die gelden voor de toetsen maken hier onderdeel van uit. Download hier het HTx Examenreglement of de Eindtermen Toetsen.

- Reglement bezwaarcommissie
Indien een HTx chauffeur het niet eens is met een besluit van het bestuur STH dat hem raakt (denk aan: het HTx certificaat wordt geschorst of ingetrokken of de chauffeur krijgt een waarschuwing), is in dit document opgenomen welke procedurele afspraken gelden.
Download hier het Reglement Bezwaarcommissie.

- Reglement geschillen
Indien een chauffeur een klacht heeft over de toetsorganisatie of opleider, waar STH contractuele afspraken mee heeft gemaakt, moet de chauffeur in eerste instantie deze klacht bij de betreffende organisatie of opleider kenbaar maken. Is de chauffeur het niet eens met de afhandeling van die klacht, dan kan een chauffeur het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. In het reglement komt terug welke procedure hiervoor geldt.
Download hier het Reglement Geschillen.

- Reglement maatregelen
Het bestuur van STH kan besluiten een chauffeur die de regels van HTx, en met name het Normen- en waardenprotocol HTx, niet naleeft een maatregel op te leggen. In dit reglement is opgenomen welke procedure dan gevolgd wordt en welke maatregelen bij welke soort overtreding van toepassing kunnen zijn. Download hier het Reglement Maatregelen.

- Reglement serviceteam
Binnen STH is een serviceteam ingericht. Leden van het serviceteam zijn op straat actief, informeren chauffeurs maar zien ook toe op naleving van het Normen- en waardenprotocol HTx. Het serviceteam wordt aangestuurd door het bestuur van STH. Het team rapporteert haar bevindingen aan het bestuur, die vervolgens richting chauffeur of de TTO waar de chauffeur is aangesloten vervolgstappen kan zetten. Download hier het Reglement Serviceteam.

- Reglement mystery guestritten
Het bestuur van STH kan ook mystery guestritten laten doen. Met als doel om te bepalen in hoeverre HTx chauffeurs zich houden aan met name het Normen- en waardenprotocol HTx. De mystery guest rapporteert zijn bevindingen aan het bestuur, die vervolgens richting chauffeur of de TTO waar de chauffeur is aangesloten vervolgstappen kan zetten. Download hier het Reglement Mystery guestritten.

 


 

Uw winkelmandje (0)
Bekijk uw winkelmandje