POSTBUS 19365|2500 CJ DEN HAAG |INFO@STHTX.NL

Nieuws

Verslag Periodiek Overleg Taxiplatform Haaglanden

Agenda 13 september 2011:
Onderwerp is de voortgang van de gemeentelijke verordening. De gemeentelijke kwaliteitseisen m.b.t. 1. omvang artikel 82b gebied. 2. kwaliteitseisen TTO en 3. kwaliteitseisen individuele chauffeur worden vandaag besproken

PERIODIEK OVERLEG TAXI-
PLATFORM HAAGLANDEN

Datum: 13 september 2011
Tijdstip: 11:30 14:00
Locatie: Spui F 11.04
Genodigden:
Tilly Zwartepoorte Voorzitter STH
Raymond Zuidwijk Tap Taxi
Rob Coobs Politie Haaglanden
Sjaak de Winter RTC
Suze van Eijsden SKRT
Jan van Heest SKRT
Raymond Bergland v.d. Wijst personenvervoer
Ron vd Wijst v.d. Wijst personenvervoer
Marco Kaffa HTMC
Dineke de Roode HTMC
Bob Wassenburg JZ
Vidak Conings DSB-Beleid/Org
Stan Rademakers DSB-Beleid/Org/
Projectleider Keurmerktaxis

Afwezig:
Roberto Mahadewsing DSB-Beleid/Org
Bas Vos KNV

Opening en mededelingen
Stan opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.

Vaststellen agenda
Onderwerp is de voortgang van de gemeentelijke verordening.
De gemeentelijke kwaliteitseisen m.b.t.
1. omvang artikel 82b gebied.
2. kwaliteitseisen TTO en
3. kwaliteitseisen individuele chauffeur worden vandaag besproken

Opmerking n.a.v. vaststellen agenda
Tilly geeft aan dat er vorige week een comitevergadering is geweest met STH. In dit overleg is er onder andere een wensenlijst geformuleerd in relatie tot de TTOs. Voor een deel zou deze lijst nu kunnen worden besproken.
De wensenlijst betreft de volgende punten:
- verplichte aansluiting STH
- daklicht voorschriften
- handhaving
- pollerpas
- op vrijdag- en zaterdagavond meer taxistandplaats mogelijkheid bieden om klanten beter te kunnen bedienen
- gebruik vrije bus- en trambanen in de weekenden
- capaciteitsbeleid

Voortgang gemeentelijke verordening
Stan meldt dat er een concept verordening is opgesteld voor de G4, waarbij Amsterdam de trekker is geweest. Omdat elke grote stad zijn eigen infrastructuur en beleid heeft zullen er per stad nuances aangebracht worden. De concept verordening voor Den Haag wordt doorgenomen. In deze verordening staat vermeld dat een TTO een minimum moet hebben van 25 chauffeurs, gekoppeld aan minimaal 15 autos. Marco geeft aan dat de verhouding chauffeurs en bijbehorende autos aan de hand van een verdeelsleutel kan worden bepaald. STH en HTMC zullen samen een overzicht maken met dit gegeven als uitgangspunt. @

Toelichting door Sjaak de Winter op Rotterdamse situatie:
Sjaak de Winter (RTC) heeft morgen een vergadering waarin het 1e concept van de verordening van Rotterdam besproken zal worden. Hij geeft aan dat Rotterdam in de hele stad hetzelfde beleid wil aanhouden, er is geografisch geen binnengebied waar afwijkend beleid wordt gevoerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle officieel aangewezen taxistandplaatsen alleen bestemd zijn voor keurmerkchauffeurs. Dit zal gefaseerd ingevoerd worden. In Rotterdam is er tevens afgesproken dat er bij evenementen voorzieningen worden getroffen, zoals tijdelijk extra taxistandplaatsen alleen voor keurmerkchauffeurs.
Er zijn goede afspraken gemaakt met handhaving en er wordt gebruik gemaakt van serviceteams. De serviceteams bestaan uit opgeleide taxichauffeurs, die ook bij calamiteiten worden ingezet. De kwaliteitseisen binnen Rotterdam richten zich vooral op de chauffeurs en niet op capaciteitsbeleid. Rotterdam gaat er ook van uit dat een TTO uit tenminste 25 chauffeurs moet bestaan, maar koppelt dit niet aan het aantal autos. Wanneer een TTO uit 35 chauffeurs of meer bestaat heeft deze een stem in de adviesraad. Rotterdam kent ook een handhavingsoverleg waarin vele partijen vertegenwoordigd zijn, waaronder ook IVW.

Actiepunt Door Vr
Voorstel maken aantal chauffeurs gekoppeld aan n auto
Marco/Raymond 1 oktober 2011
Voorschriften TTO-vergunning aanpassen
Stan 1 oktober 2011
Rol van STH in relatie tot kwaliteitskeurmerk verankeren in verordening
Bob/Stan 1 oktober 2011
TTO overeenkomst checken op kwaliteitseisen individuele chauffeur
Stan/STH 1 oktober 2011
Op straatniveau afbakening van kwaliteitskeurmerkgebied aangeven
Raymond/Marco 1 oktober 2011
Nagaan of er iets in de wet vermeld staat over de wijze waarop dakverlichting moet worden gehanteerd
Bob 1 oktober 2011
Kijken welke mogelijkheden er zijn om structureel een handhavingsoverleg te organiseren
Stan/Rob 1 oktober 2011

Gemeentelijke kwaliteitseisen individuele chauffeur
Het is waarschijnlijk niet nodig om de individuele kwaliteitseisen van de chauffeurs in de verordening op te nemen, omdat deze bij de TTO overeenkomst worden meegenomen en de chauffeurs er voor tekenen. @

Gemeentelijke kwaliteitseisen voertuig
Het blijkt lastig om kwaliteitseisen te stellen aan een voertuig als het voertuig wettelijk is toegestaan. Er wordt dan ook besloten om vanuit de gemeente en vanuit de taxibranche hier niets mee te doen.
Er worden wel nadere afspraken gemaakt over de herkenbaarheid van de voertuigen door middel van dakverlichting. STH en de taxibranche stellen voor om elke TTO zijn eigen nummering in combinatie met verlichting te laten gebruiken. Bob zal nagaan of er in de wet richtlijnen vermeld staan over het hanteren van dakverlichting voor voertuigen. @

Afbakening artikel 82B gebied
Stan geeft aan dat Den Haag ervoor heeft gekozen om vier kwaliteitskeurmerkstandplaatsen te benoemen. Drie liggen in het Centrum (Buitenhof/CS/HS). Zowel deze standplaatsen, als de directe omgeving (straal 100 meter) zijn alleen bestemd voor keurmerkchauffeurs. De vierde kwaliteitskeurmerkstandplaats ligt in Scheveningen (Gevers Deynootplein).
Op de aangewezen standplaatsen zal gehandhaafd worden. Om in het pollergebied te komen heb je een pasje nodig. De handhavers zullen op de standplaatsen kijken of de juiste chauffeur in de auto zit.
Heel Den Haag als 82B gebied te kenmerken is niet haalbaar wat handhaving betreft.
Er wordt gevraagd of het mogelijk is om de drie kwaliteitskeurmerkstandplaatsen in het centrum als een totaal gebied af te bakenen, i.p.v. drie losse gebieden met een straal van 100 meter. Het gebied kan op straatniveau worden afgebakend.
Aan STH en HTMC wordt gevraagd om een voorstel te doen. @
Ook op het Gevers Deynootplein is de kwaliteitskeurmerkstandplaats uitgerust met een pollerinstallatie Hierdoor staan de keurmerkchauffeurs opgesloten als zij klanten willen bedienen, terwijl andere taxichauffeurs rondrijden om zo klanten op te pikken. Deels zou dit opgelost kunnen worden door in de weekenden de bus- en trambanen als evenementenstandplaatsen te kenmerken. Hier mogen dan alleen de keurmerkchauffeurs gebruik van maken.
Stan vraagt aan STH of de taxibranche in staat is om op uitgaansavonden in het Centrum en in Scheveningen serviceteams in te zetten voor handhaving. Hierop wordt bevestigend geantwoord. Alleen hebben de teams wel ondersteuning nodig vanuit handhaving.

Voortgang oprichting TTOs
STH zal een voorbeeld van een opgestelde TTO van HTMC krijgen. Keurmerkchauffeurs kunnen bij STH terecht voor begeleiding en vragen over de vorming van een TTO.
STH gaat door met het opleiden van taxichauffeurs voor het behalen van de kwaliteitskeurmerk certificering.
Stan zal samen met Bob de verordening aanpassen ten behoeve van het college.

Rondvraag/WVTTK
Er wordt aangegeven dat er behoefte is aan een handhavingsoverleg. Stan zal met Rob en Harry Janssen (IVW) kijken wat de mogelijkheden zijn. @

Sluiting
Stan sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage.
Uw winkelmandje (0)
Bekijk uw winkelmandje